แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด. 2)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ( แบบ สขร.1)
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกรกฏาคม 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนเมษายน 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม 2561
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน 2561
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2561
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน 2561
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนสิงหาคม 2561
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกรกฎาคม 2561
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน 2561
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ( แบบ สขร.1)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( 1ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ( แบบ สขร.1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม 2559
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2558

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( 1ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

    - สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกันยายน 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนสิงหาคม 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกรกฎาคม 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนเมษายน 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม 2557
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน 2557
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2557

แผนจัดหาพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2559 
 แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2558 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2558 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2557