html { -webkit-filter: grayscale(100%); } ::ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลปรุใหญ่::]
 
 
 

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ( แบบ สขร.1)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม 2559
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2558

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( 1ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

    - สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกันยายน 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนสิงหาคม 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกรกฎาคม 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนเมษายน 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม 2557
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน 2557
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2557

แผนจัดหาพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2559 
 แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2558 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2558 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2557