ประกาศเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด. 2)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ( แบบ สขร.1)
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน 2563
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2563
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกันยายน 2563
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกรกฏาคม 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนเมษายน 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม 2561
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน 2561
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2561
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน 2561
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนสิงหาคม 2561
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกรกฎาคม 2561
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน 2561
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ( แบบ สขร.1)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( 1ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ( แบบ สขร.1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม 2559
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2558

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( 1ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

    - สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกันยายน 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนสิงหาคม 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกรกฎาคม 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนเมษายน 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม 2558
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม 2557
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน 2557
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2557

แผนจัดหาพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2559 
 แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2558 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2558 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2557