การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

 

 

    ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่ (เขตเลือกตั้งที่ 1)       
    ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่  เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่ (เขตเลือกตั้งที่ 2)
    ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่  เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ
    ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
    ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
    ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2
    ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการ ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและ ติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่

    ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่
        - เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ
        - เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ
    ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการ หาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563

   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563
    ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563

    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
        - การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ
        - (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รูปแบบที่ 1
        - (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รูปแบบที่ 2
        - (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รูปแบบที่ 3
        - แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลปรุใหญ่ รูปแบบที่ 1
        - แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลปรุใหญ่ รูปแบบที่ 2
        - แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลปรุใหญ่ รูปแบบที่ 3
    ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่