แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
  - แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2567
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2565
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

 
     
  คู่มือและนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง  
  - นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2567
- คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2567
- นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566
- คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566
- นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2565
- คู่มือการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
 
     
  รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2566
รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2565
 
     
  คำสั่ง  
      เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
    เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงสำนักปลัดเทศบาล
    เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงกองคลัง
    เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงกองช่าง
    เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงกองการศึกษา
    เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม