.

29 กันยายน 2566
ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตพื้นที่ หมู่ 7
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
27 กันยายน 2566
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “สูงวัยใจสมาร์ท”
[1] [2] [3]
จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2566
[1] [2] [3] [4]
26 กันยายน 2566
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “สูงวัยใจสมาร์ท”
[1] [2] [3]
22 กันยายน 2566
ร่วมงานมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณอายุราชการคุณครูโรงเรียนบ้านคนชุม
[1] [2] [3] [4] [5]
20 กันยายน 2566
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “สูงวัยใจสมาร์ท”
[1] [2] [3]
18 กันยายน 2566
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสร้างเสริมสุขภาพ
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
13 กันยายน 2566
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “สูงวัยใจสมาร์ท”
[1] [2] [3] [4] [5]
6 กันยายน 2566
ต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาในการรับบริจาคโลหิต
[1] [2]
ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน หมู่ที่ 3
เนื่องจากฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชน
[1] [2] [3]
1 กันยายน 2566
ตรวจสอบสถานการณ์น้ำ
[1] [2] [3]
30 สิงหาคม 2566
โครงการเผยแผ่ธรรมะของพระธรรมทูตอำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
[1] [2]
ประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ
ข้อมูล จปฐ.ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[1] [2] [3]
30 สิงหาคม 2566
ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “สูงวัยใจสมาร์ท”
[1] [2] [3] [4] [5]
28 สิงหาคม 2566
ต้อนรับ ท่านสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่และเตรียมความพร้อม
ในการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศ
แห่งเอเชีย ครั้งที่ 22
[1] [2] [3]
ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 6
[1] [2] [3]
จัดกิจกรรม Big cleaning Day
บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่
[1] [2] [3]
25 สิงหาคม 2566
ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[1] [2] [3]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
[1] [2] [3] [4]
ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนน
หมู่ 1 หมู่ 6 และหมู่ 7
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
23 สิงหาคม 2566
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "สูงวัยใจสมาร์ท"
[1] [2] [3] [4]
22 สิงหาคม 2566
ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
[1] [2] [3] [4]
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำ
[1] [2] [3]
ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนชำรุดเนื่องจากฝนตกหนักน้ำกัดเซาะถนนหมู่ที่2
[1] [2]

21 สิงหาคม 2566
พื้นที่ตรวจสอบถนน
โครงการก่อสร้างแอสฟัลท์คอนกรีต
ซอยแสนสุข หมู่ที่ 7
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
อบจ. โคราชโอเพน ครั้งที่ 1
[1] [2]

18 สิงหาคม 2566
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2566
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการหมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
17 สิงหาคม 2566
ตรวจสอบถนนโครงการก่อสร้างแอสฟัลท์คอนกรีตซอยแสนสุข หมู่ที่ 7
[1] [2] [3] [4] [5]
16 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการจัดทำยกร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
[1] [2]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
[1] [2]
10 สิงหาคม 2566
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9 [10] [11]
7 สิงหาคม 2566
รับรางวัลแม่ของแผ่นดินโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน
[1] [2] [3]
4 สิงหาคม 2566
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
3 สิงหาคม 2566
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบ อาชีพ
ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มองค์กรต่างๆ
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
28 กรกฎาคม 2566
ลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
[1] [2]
27 กรกฎาคม 2566
กิจกรรมสวนสมุนไพร
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
[1] [2] [3]
โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข ณ วัดพบสุข
[1] [2]
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน
ตำบลปรุใหญ่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
21 กรกฎาคม 2566
เปิดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
[1] [2] [3]
21 กรกฎาคม 2566
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
20 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรุใหญ่
[1] [2] [3]
19 กรกฎาคม 2566
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
การขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน
(Sustanable Village)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
18 กรกฎาคม 2566
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus
[1] [2] [3]
17 กรกฎาคม 2566
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
ต้านภัยโรคไข้เลือดออก
[1] [2] [3]
เยี่ยมน้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่
[1] [2] [3]
14 กรกฎาคม 2566
ลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาและตรวจสอบถนนชำรุดในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

12 กรกฎาคม 2566
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนมิเตอร์น้ำประปา หมู่ 4
เนื่องจากมีรายงานว่าค่าน้ำประปาแพง
[1] [2]

10 กรกฎาคม 2566
พิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมายุ 71 พรรษา
[1] [2] [3] [4]
6 กรกฎาคม 2566
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 1
[1] [2] [3]
5 กรกฎาคม 2566
ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไฟเบอร์
ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง


จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณสำนักงาน
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
4 กรกฎาคม 2566
เปิดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
[1] [2] [3]
5 กรกฎาคม 2566
รับรางวัล อปท สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี 2566
[1] [2] [3] [4]
4 กรกฎาคม 2566
เปิดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
[1] [2] [3]
28 มิถุนายน 2566
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน
[1] [2] [3] [4]
26 มิถุนายน 2566
ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงาน
ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนครราชสีมา
[1] [2]
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
[1] [2] [3]
25 มิถุนายน 2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
[1] [2] [3]
23 มิถุนายน 2566
โครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยร่วมใจสันติ
[1] [2]

15 มิถุนายน 2566
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

12 มิถุนายน 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
[1] [2]
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยโยคะ
[1] [2] [3]
6 มิถุนายน 2566
ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน์พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
29 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
[1] [2]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ 2556
[1] [2]
26 พฤษภาคม 2566
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนนะหมู่บ้านไชโย หมู่ที่ 5
[1] [2]
ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนทรุดตัวบริเวณลำตะกุด บ้านคนชุม หมู่ที่1
[1] [2] [3]
เปิดศูนย์บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ 3
[1] [2] [3]
23 พฤษภาคม 2566
ลงพื้นที่สำรวจพื้นดินบริเวณประปาโพธิ์เตี้ย หมู่ที่ 1
[1] [2]
19 พฤษภาคม 2566
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
และรายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ
[1] [2]
15 พฤษภาคม 2566
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ covid-19
[1] [2] [3]
1-12 พฤษภาคม 2566
มอบหมายภารกิจกองช่าง
และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระงับเหตุเพลิงไหม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ซ่อมแซมถนนชำรุด
ซ่อมท่อประปาแตก เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะชำรุด
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
8-10 พฤษภาคม 2566
เปิดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
1 พฤษภาคม 2566
ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ
และแสดงมุฑิตาสักการะ
[1] [2] [3] [4]
27 เมษายน 2566
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยฟื้นคืนชีพแก่ประชาชน
[1] [2]
26 เมษายน 2566
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ครั้งที่ 6/2566
[1] [2]
24 เมษายน 2566
โครงการวันเทศบาล
[1] [2] [3] [4] [5]
12 เมษายน 2566
ร่วมประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
[1] [2] [3] [4] [5]
10-28 เมษายน 2566
มอบหมายภารกิจกองช่าง
และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระงับเหตุเพลิงไหม้ ติดตั้งป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 ตัดแต่งกิ่งไม้
ตัดหญ้าข้างทาง ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำชำรุด
ซ่อมท่อประปาแตก และล้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
10 เมษายน 2566
ร่วมทำบุญครบรอบก่อตั้ง
สหกรณ์ข้าราชการออมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา
[1] [2] [3] [4]
มอบหมายภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระงับเหตุเพลิงไหม้ ตัดต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์
ส่งมอบถังดับเพลิงให้ชุมชน
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16] [17] [18] [19]
มอบหมายภารกิจกองช่าง
ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ ฝาท่อระบายน้ำชำรุด
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง แก้ไขปัญหาน้ำไหลช้า ระบบประปาชำรุด
ตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย/ถังบำบัด ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
[17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
5 เมษายน 2566
โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
[1] [2] [3] [4] [5]
31 มีนาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว
สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
[1] [2] [3]
30 มีนาคม 2566
เปิดศูนย์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
[1] [2] [3] [4]
29 มีนาคม 2566
ประชุมเพื่อพิจารณาการขอมิเตอร์ไฟฟ้า ร่วมกับ สปก.
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 และการไฟฟ้า
[1] [2]
28 มีนาคม 2566
ร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าสไบพระราชทานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ณ วัดศาลาลอย
[1] [2]
27 มีนาคม 2566
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใส ประจำปี 2566
[1] [2]
24 มีนาคม 2566
โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่
[1] [2] [3] [4]
23 มีนาคม 2566
พิธีวิ่งคบไฟ 4 มุมเมือง ขบวนสักการะคุณย่าโม
เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
[1] [2] [3]
22 มีนาคม 2566
โครงการเฝ้าระวังสุขภาพจิตในชุมชนตำบลปรุใหญ่ ปี 2566
[1] [2]
15 มีนาคม 2566
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
และรายงานความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ
[1] [2]
15 มีนาคม 2566
โครงการฝึกอบรมและทบทวนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
[1] [2] [3]
นายกมอบหมายกองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทำความสะอาดวัดคนชุม เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง
ซ่อมแซมถนนและไหล่ทางชำรุด
[1] [2] [3]
2 - 3 มีนาคม 2566
นายกต้อม มอบหมายกองช่างดำเนินการ
ซ่อมแซมถนนชำรุด เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุด
ติดตั้งไฟทางสาธารณะเพิ่มเติม
[1] [2] [3]
28 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยดนตรี (อังกะลุง)
[1] [2]
27 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
สำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และเทศบาลเมืองแสนสุข
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
[1] [2]
22 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ครั้งที่ 5/2566
[1] [2]
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
สำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่
[1] [2]
จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านคนชุม
[1] [2]
21 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการเทศบาลตำบลปรุใหญ่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
[1] [2] [3]
21-28 กุมภาพันธ์ 2566
นายกต้อม มอบหมายกองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ซ่อมแซมท่อประปาชำรุด ซ่อมแซมถนนชำรุด
ตัดต้นไม้ล้มทับหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระงับเหตุเพลิงไหม้ป่ารกร้าง หลังหมู่บ้านไชโยนคร 1
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
17 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
[1] [2]
10-17 กุมภาพันธ์ 2566
นายกต้อม มอบหมายกองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการน้ำประปาไม่เพียงพอ ซ่อมแซมท่อประปาชำรุด
ซ่อมแซมถนนชำรุด ตรวจสอบต้นไม้ล้มพาดสายไฟฟ้า
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

14 กุมภาพันธ์ 2566
ร่วมเป็นพยานรักสมรสลอยฟ้า
วิวาห์หลานย่าวิว 360 องศา
[1] [2]

10 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมและสัมมนาทางวิชากร
นายกต้อม กรรมาธิการพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
[1] [2] [3]
3 - 9 กุมภาพันธ์ 2566
นายกต้อม มอบหมายกองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซ่อมแซมถนนและไหล่ทางชำรุด
เป่าล้างท่อระบายน้ำอุดตัน และตัดต้นไม้
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
2 กุมภาพันธ์ 2566
นายกต้อม มอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระงับเหตุเพลิงไหม้ ซอยเถกิงพล 15 ตำบลสุรนารี
[1] [2] [3]
นายกต้อม มอบหมายกองช่าง
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดบริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
[1] [2]
27 มกราคม 2566
เปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยโยคะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[1] [2] [3]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
ครั้งที่ 4/2566
[1] [2]
26 มกราคม 2566
ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำประปา
บรรเทาความเดือดร้อนกรณีน้ำไม่ไหล
ในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่
และพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาที่อยู่ใกล้เคียง
[1] [2]
25 มกราคม 2566
ตรวจติดตาม
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ซอย12/12 และซอย 13/5 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
[1] [2]
25 มกราคม 2566
ผู้ว่าสยาม รองผู้ว่า นายอำเภอ
นายกต้อม นายกประเสริฐ นายกอ้วน
ร่วมแก้ไขปัญหาท่อประปาแตก
[1] [2]
24 มกราคม 2566
ตรวจติดตาม
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ซอยแสนสุข 5/1 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
[1] [2]
23 - 24 มกราคม 2566
บริการน้ำประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียง
เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนและไม่ไหล
[1] [2] [3] [4]
18 - 20 มกราคม 2566
ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาฝาท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ
ระบบประปา และถนนชำรุด
รวมทั้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลปรุใหญ่
[1] [2] [3] [4] [5]
ซ่อมแซมถนนและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง
[1] [2]
10 มกราคม 2566
กิจกรรม Big Cleaning
[1] [2]
ร่วมพิธียกเสาเอก สร้างกุฏิ ถวายวัดพบสุข หมู่ที่ 7
[1] [2] [3]

29 ธันวาคม 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
[1] [2] [3] [4]

28 ธันวาคม 2565
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
[1] [2]
23 ธันวาคม 2565
ร่วมโครงการ "ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"
[1] [2] [3] [4]
22 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรุใหญ่
[1] [2]
21 ธันวาคม 2565
เปิดโครงการกลุ่มรักสุขภาพบ้านแสนสุข
ออกกำลังกายด้วยรำวงย้อนยุค
[1] [2] [3]
20 ธันวาคม 2565
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
และหมู่ที่ 6 บ้านเลียบ
[1] [2] [3]
5 ธันวาคม 2565
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
[1] [2] [3] [4]
27 พฤศจิกายน 2565
โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ดีพร้อม (DIPROM)
[1] [2] [3] [4]
25 พฤศจิกายน 2565
มอบเล่มทะเบียนบ้านชั่วคราว ให้กับชาวบ้านคุ้มโสฬส
หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
[1] [2]
24 พฤศจิกายน 2565
ตรวจการก่อสร้างโครงการ หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
[1] [2]
22 พฤศจิกายน 2565
ตรวจการก่อสร้างโครงการ หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
[1] [2]

ตรวจการก่อสร้างโครงการ หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า
[1] [2]

8 พฤศจิกายน 2565
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ
[1] [2]
21 ตุลาคม 2565
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
[1] [2] [3]
ลงพื้นที่ตรวจสอบถังขยะอุดตันท่อระบายน้ำ ถนนคลองส่งน้ำ
[1] [2]
ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู
[1] [2] [3]
5 ตุลาคม 2565
ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู
[1] [2]
4 ตุลาคม 2565
ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการลาดยางถนนแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านเลียบหมู่ที่ 6 ถึงสะพานข้ามลำตะคอง วัดคนชุม หมู่ที่ 1
[1] [2]