27 เมษายน 2567

ประชุมและสัมมนาทางวิชาการ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
(นายกเทศมนตรีทั่วประเทศ)
ภายใต้หัวหข้อ "บทบาทสตรีในสังคมไทย"
[1] [2] [3]

24 เมษายน 2567
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
การแสดงเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส (Zero Tolerance)
[1]
23 เมษายน 2567
ประธานการ ประชุม
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ครั้งที่ 4/2567
[1] [2]
ประธานในพิธีเปิด
โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งในช่องปาก ประจำปี 2567
[1] [2]
12 เมษายน 2567
ประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[1] [2] [3] [4]
10 เมษายน 2567
ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางน้ำ
โดยมี นายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอเมืองนครราชสีมา
ร่วมตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
[1] [2] [3] [4]
10 เมษายน 2567
ร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าสไบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ประจำปี 2567
ณ วัดศาลาลอย
[1] [2] [3] [4] [5]
10 เมษายน 2567
ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
[1] [2] [3] [4]
1 เมษายน 2567
ร่วมงาน ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่
ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
[1] [2] [3]