.

29 ธันวาคม 2566
ประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
[1] [2] [3]
28 ธันวาคม 2566
เข้าร่วมการประชุมการตรวจสภาพการจราจร
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
โดยมี พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.
เป็นประธานการประชุมและตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจ
แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่
ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลปรุใหญ่
(ทล.204 เลี่ยงเมืองนครราชสีมา) ตำบลปรุใหญ่

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
27 ธันวาคม 2566
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566
[1] [2] [3]
27 ธันวาคม 2566
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[1] [2] [3]
22 ธันวาคม 2566
ร่วมต้อนรับผู้มาประชุมในการประชุมใหญ่วิสามัญ
ประจำปี 2566 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา
[1] [2] [3]
21 ธันวาคม 2566
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนโครงการก่อสร้างถนน
หมู่ที่ 7 ตำบลปรุใหญ่
[1] [2] [3]
18 ธันวาคม 2566
ประชุมซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2568
[1] [2]
15 ธันวาคม 2566
ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[1] [2] [3]
1 ธันวาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ครั้งที่ 1/2567
[1] [2] [3]