.

20 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
[1] [2] [3] [4]
15 กุมภาพันธ์ 2567
14 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคารที่ทำการ
สถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง (แห่งใหม่)
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

8 กุมภาพันธ์ 2567

ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
บ้านคนชุม หมู่ที่ 1
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

6 กุมภาพันธ์ 2567
ลงพื้นที่ควบคุมงานล้างทำความสะอาดฝุ่นถนน
ซอยวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 4
[1] [2] [3] [4]
2 กุมภาพันธ์ 2567
ลงพื้นที่ซ่อมแซมปรับผิวถนนถนนแสนสุข 1
ช่วงทางโค้งทางไปคุ้มโสฬส หมู่ที่ 7
[1] [2] [3] [4] [5]
1 กุมภาพันธ์ 2567
ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการศึกษา
เพื่อเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน
ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1 กุมภาพันธ์ 2567
ร่วมลงทะเบียนโครงการ 30 บาท
รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวมาตรฐานใหม่
สุขภาพไทยถ้วนหน้า
[1] [2]