.

31 มกราคม 2567
ประธานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

[1] [2] [3] [4]
19 มกราคม 2567
ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนผักออแกนิค
ของชาวบ้านในพื้นที่เขต หมู่ที่ 1
เพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกผักออแกนิค
และนำมาเป็นความรู้ ในการต่อยอดทำ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลปรุใหญ่

[1] [2] [3]
14 มกราคม 2567
ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
8 มกราคม 2567
ลงพื้นที่ทั้ง 7 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลปรุใหญ่
และส่วนราชการในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่
มอบปฏิทินรายงานผลการดำเนินงาน
ของเทศบาล ประจำปี 2566

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11]
[12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]