.

13 มิถุนายน 2567
กิจกรรมวันไหว้ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่
[1] [2] [3] [4]
10 - 11 มิถุนายน 2567
มอบหมายภารกิจกองช่าง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบประปา
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
7 มิถุนายน 2567
ประธานในพิธีเปิด
โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็วเต้านม มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งลำไส้ ปี 2567
โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสรมสุขภาพตำบลหลักร้อย
และชมรม อสม. ตำบลปรุใหญ่
[1] [2] [3]
6 มิถุนายน 2567
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 1/2567
[1] [2]