25 มีนาคม 2567
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
[1] [2] [3]
24 มีนาคม 2567
วิ่งคบไฟงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
ประจำปี พ.ศ. 2567
เพื่อเทิดทูลวีรกรรมของท้าวสุรนารี วีรสตรีไทย
[1] [2] [3] [4]
[5]
20 มีนาคม 2567
ประธานพิธีเปิด
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี
ประจำปี 2567
[1] [2] [3]
19 มีนาคม 2567
ประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ต้านภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567
[1] [2] [3]
18 มีนาคม 2567
ประธานพิธีเปิดโครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่
[1] [2] [3] [4]
[5] [6] [7] [8] [9]
15 มีนาคม 2567

เข้าพบนายอำเภอเมืองนครราชสีมา
เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก
ที่ดินของชาวบ้านไม่มีถนนเข้าเพื่อทำประโยชน์
[1] [2] [3]

โครงการ MOI WASTE BANK WEEK
มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ
การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[1] [2] [3]
ลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการ
ดร.ชัยยุทธ พร้อมครอบครัว ปิลันธน์โอวาท
ปันสุข ให้ชุมชนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
นายสยาม ศิริมงคล ที่อำเภอเมือง
และผู้มีจิตอาสาตำบลปรุใหญ่
[1] [2] [3] [4]
13 มีนาคม 2567
ประธานในพิธีเปิด
โครงการฝึกทักษะการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ ประจำปี 2567
[1] [2] [3] [4] [5]
ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับอำเภอเมืองนครราชสีมา
[1] [2] [3]
4 มีนาคม 2567
ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างถนน
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนรีต ซอยหลังโรงแรมออร์คิด
หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
[1] [2] [3]
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้าน
[1] [2]
1 มีนาคม 2567
ลงพื้นที่ควบคุมการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเลียบคลองบริบูรณ์ (ฝั่งขวา)
หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
[1] [2] [3]