.

31 พฤษภาคม 2567
ประธานในพิธี
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
30 พฤษภาคม 2567
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
ประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
[1] [2] [3]
24 พฤษภาคม 2567
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเสม็ด
เดินทางเข้าศึกษาดูงาน
กิจกรรมของกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลปรุใหญ่
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
23 พฤษภาคม 2567
โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยฟื้นคืนชีพ แก่ประชาชน ปี 2567
[1] [2]
19 พฤษภาคม 2567
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
[1] [2] [3]
16 พฤษภาคม 2567
ร่วมต้อนรับคณะจาก
เทศบาลตำบลกุดจิก
เดินทางมาส่ง นางสาวณัฐสุรีย์ สุวรรณวงศ์
เพื่อมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
[1] [2]
15 พฤษภาคม 2567
ประธานในพิธีรับพระราชทาน
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่
[1] [2]
14 พฤษภาคม 2567
เข้าร่วมการประชุม
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 2/2567
[1] [2]
13 พฤษภาคม 2567
ร่วมประชุม
ลงนาม MOU การดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชน
[1] [2] [3]
12 พฤษภาคม 2567
ลงนาม MOU ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง
เรื่องการดูแลทรัพ์สินและความปลอดภัย
ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
[1] [2]
7 พฤษภาคม 2567
ประธานพิธีเปิด
โครงการเฝ้าระวังโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ประจำปี 2567
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรุใหญ่
[1] [2] [3]