.

29 พฤศจิกายน 2566

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
[1] [2] [3]

27 พฤศจิกายน 2566
สืบสานประเพณีลอยกระทง
"ลอยกระทง รักษ์ปรุใหญ่"
ณ ศูนย์ กศน. หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
15 พฤศจิกายน 2566
ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมกับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3
ทหารจิตอาสา สถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ตามโครงการจิตอาสาถวายความปลอดภัย
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ณ วัดพบสุข ตำบลปรุใหญ่
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
12 พฤศจิกายน 2566
ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
[1] [2] [3] [4] [5]
9 พฤศจิกายน 2566
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
9 พฤศจิกายน 2566
พื้นที่ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3
และสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ / ผู้ป่วยติดเตียง
ตามโครงการ "จิตอาสาถวายความปลอดภัย"
ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ
[1] [2]
8 พฤศจิกายน 2566
ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านผู้ยากไร้
ตามโครงการ ดร.ชัยยุทธ พร้อมครอบครัว ปิลันธน์โอวาท
ปันสุข ให้ชุมชนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
[1] [2] [3]
ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
[1] [2] [3]
7 พฤศจิกายน 2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งชุมชน
ในเขตเทศบาลตำบลปรุใหญ่
[1] [2] [3]