.

31 ตุลาคม 2566
ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการซ่อมแซมแก้ไข
Main Switch ระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 4 ซอยรวมมิตร

[1] [2]
ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
[1] [2]
ลงพื้นที่ร่วมบัญชาเหตุการณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกน้ำมัน
บริเวณสะพานสามแยกปักธงชัย
[1] [2] [3]
ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝนตกหนัก
[1] [2] [3]
27 ตุลาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
26 ตุลาคม 2566
เตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลปรุใหญ่
เป็นสถานที่ใช้ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
[1] [2] [3] [4] [5]

พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลบ้านแสนสุขคัพ
[1] [2] [3]
19 ตุลาคม 2566
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สวนรุกขชาติปรุใหญ่
[1] [2] [3] [4] [5]
[6] [7]
6 ตุลาคม 2566
ลงพื้นที่ทั้งตำบลจัดกิจกรรมมอบทรายอะเบทให้กับ อสม.
และชาวบ้านตำบลปรุใหญ่
เพื่อป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะของไข้เลือดออก
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
4 ตุลาคม 2566
ลงพื้นที่ควบคุมการขุดลอกรางระบายน้ำในพื้นที่
หมู่ที่ 5 บ้านไชโยนคร 1
[1] [2] [3] [4]
3 ตุลาคม 2566
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลบ้านแสนสุขคัพ
[1] [2] [3]
3 ตุลาคม 2566
ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต
หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม และหมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
[1] [2] [3] [4]