.

 
กาชาดจังหวัดนครราชสีมาและสถานนีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
มอบถุงยังชีพช่วยหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ตำบลปรุใหญ่
[1] [2]
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2
[1] [2] [3]
มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา [1] [2] [3] [4]
พิธีมอบสัมฤทธิบัตร
"โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย ปรุใหญ่วัยเก๋า รุ่นที่ 5" [1] [2]
ครัวพระราชทาน อุปนายิกกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
[1] [2]
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่
ประชาคมชุมชนตำบล