.

[28/9/2565]
เตรียมความพร้อมช่วยเหลือ
ประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากพายุโนรู
[1] [2] [3]

[27/9/2565]
เตรียมความพร้อมช่วยเหลือ
ประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากพายุโนรู
[1] [2] [3]

[14/9/2565]
โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน PLUS
ประจำปีงบประมาณ 2565
[1] [2]
[13/9/2565]
เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเทศบาลตำบลปรุใหญ่
[1] [2] [3] [4]
[9/9/2565]
ประชุมคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรุใหญ่
[1] [2]

[9/9/2565]
เยี่ยมจุดรับลงทะเบียน
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
[1] [2]
[8/9/2565]
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
อุทกภัยและวาตภัย
[1] [2] [3]
[2/9/2565]
โครงการของเหลือใช้ไม่ไร้ค่า
สู่การพัฒนาชุมชนปลอดขยะ
ประจำปีงบประมาณ 2565
[1] [2] [3]
[1/9/2565]
โครงการจัดทำแผนสุขภาพ
กองทุนประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรุใหญ่
[1] [2]
[22/8/2565]
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
(Korat PAO Sport Games 2022)
[1] [2] [3][16-18/8/2565]
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน
ตำบลปรุใหญ่
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[1] [2] [3] [4] [5]
[12/8/2565]
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
[1] [2] [3] [4]
[7/7/2565]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานและการปฏิบัติงาน
สำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
[1] [2]
[5/7/2565]
โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[1] [2]


[29/6/2565]
ณรงค์และให้ความรู้ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
[1] [2]
[24/6/2565]
ณรงค์และให้ความรู้ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า
[1] [2][23/6/2565]
รณรงค์และให้ความรู้ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
[1] [2] [3]

[22/6/2565]
รณรงค์และให้ความรู้ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
[1] [2] [3]
[17/6/2565]
มอบเงินอุดหนุนด้านการศึกษา
สำหรับนักเรียนอนุบาล 1 (3 - 5 ขวบ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ประจำตำบลปรุใหญ่ หมู่ที่ 7
[1] [2]
[16/6/2565]
มอบเงินอุดหนุนด้านการศึกษา
สำหรับนักเรียนอนุบาล 1 (3 ขวบขึ้นไป)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่ หมู่ที่ 1
[1] [2]

[15/6/2565]
Big Cleaning Day
เก็บขยะ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์
สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่
[1] [2] [3][8/6/2565]
ร่วมรณรงค์ใส่ผ้าไทย
เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย
[1] [2]
[8/6/2565]
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี
กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ
[1] [2]
ร่วมรณรงค์ใส่ผ้าไทย
เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย
[1] [2]


[27/5/2565]
เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา
ณ ห้องประชุมลำปรุ
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
[1] [2]
[24/5/2565]
ตรวจสอบการก่อสร้างถนน
หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า
[1] [2]
[23/5/2565]
โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565
[1] [2]
[22/5/2565]
มอบถ้วยรางวัลนักกีฬาว่ายน้ำ
[1] [2]

[19/5/2565]
ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 5
[1] [2]
[17/5/2565]
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2565
[1] [2]
[12/5/2565]
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"
สืบสานสู้ 100 ล้านต้น
ร่วมกับ
สถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง [1] [2]
[11/4/2565]
พิธีเปิดจุดบริการประชาชน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565
[1] [2]
[8/4/2565]
เยี่ยมชมโรงงานกำจัดขยะติดเชื้อและ
ระบบบำบัดมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลสนามด้วยลมร้อน
และเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีกัญชาและเยี่ยมชม
การปลูกและ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชา
แบบครบวงจร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
[1] [2]
[5/4/2565]
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
ตำบลปรุใหญ่
[1] [2] [3]
[23/3/2565]
รำบวงสรวงคุณย่าโม [1] [2]
[18/3/2565]
มอบวุฒิบัติแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ประจำปี 2564 [1] [2]
[1/3/2565]
การปฐมนิเทศผู้ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร [1] [2]

[1/3/2565]