เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[
ประกาศ]
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ประกาศ]  
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ประกาศ]
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ประกาศ]

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ประกาศ]

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ประกาศ]

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ประกาศ]

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ประกาศ]
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ประกาศ]

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ประกาศ]

เทศบัญญัติเทศบาล
ว่าด้วยการติดตั้งบ่อซึมบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2553
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีลำรุงท้องที่ในเขต ทต.ปรุใหญ่ พ.ศ. 2552