สำเนาประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
 
สำเนาประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การประกอบกิจการตู้น้ำดื่ม
หยอดเหรียญ พ.ศ. 2566
 
สำเนาประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566
 
สำเนาประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ. 2566
 
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2554  
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554  
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2554  
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2554  
เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554  

เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2554