สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยปลาร้า หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข  
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยมรกฏ หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข  
 
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยสันติสุข 1 ไปหน้าไชโย 1 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข  
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม  
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า  
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาชื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพบสุข 12
หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
 
 
ประกาศร่างประกาศ ครั้งที่ 2 และร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 8/5 หมู่ที่ 7 แสนสุข  
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยติ๋วมินิมาร์ท หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายเขื่อนโพธิ์เตี้ย
หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
 
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
 
 
ประกาศ เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยบ้านยายไพร หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข  
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
 
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12/4-1 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข  
 
ร่างประกาศ ครั้งที่ 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยจำรัส หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข  
 
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยแสนสุข 4/7 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข  
 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน  
 
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียนบ้านคนชุม หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
 
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสูทบุญเติม หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12/15 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางเข้าตะกุด หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยไปสนามกีฬา หมู่ที่ 6 บ้านเลียบ  
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 4 หมู่บ้านวิโรจน์พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
 
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวิรัตน์รีไซเคิล หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข  
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 4 หมู่บ้านวิโรจน์พัฒนา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) และประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน
 
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 4 หมู่บ้านวิโรจน์พัฒนา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
 
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราชครู หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโสฬส หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข 3 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข 3 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข 3 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข  
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 4  
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต ซอยแสนสุข 1 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริม
ซอยพบสุข 12/6 (ซ้ายทาง) หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คอิเล็คทรอนิกส์ ( e-Bidding )
 
 
ประชาสัมพันธ์การประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยแสนสุข 1
บ้านแสนสุข หมู่ที่ 7 จำนวน 3 ช่วง
 
 
ประชาสัมพันธ์การประกาศราคากลาง และประกาศเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพบสุข 12/6 (ซ้ายทาง)
หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
 
 
ประชาสัมพันธ์การประกาศราคากลาง และประกาศเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน