สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
    ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566  
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
     
  ประกาศเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-bidding  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา
หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
 
       
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี - ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี - ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-1894 นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 011-49-0001 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 520-59-0050, 420-59-0051, 420-59-0052, 420-59-0053 และ 420-61-0085 กองคลัง เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างตรวจเช็คสภาพซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 86-3354 นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 006-53-0002 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 1 งาน  
  จ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพบสุข 12 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กอ 2374 นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 011-55-0004 กองคลัง เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคนชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจำตำบลปรุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในพิธีเปิด โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุสำหรับการปรับปรุงแสงสว่างและระบบระบายอากาศ กองคลัง เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคนชุม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคนชุม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้ัอวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 8/5 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-1894นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 011-49-0001 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุจราจร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างเหมาจัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัด เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยติ๋วมินิมาร์ท หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคนชุม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (วันที่ 1 ถึง 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจำตำบลปรุใหญ่ ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2566 (วันที่ 1 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 85-3408 นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 012-49-0001 กองช่าง เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุสนาม กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายเขื่อนโพธิ์เตี้ย หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยบ้านยายไพร หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผย 8230 นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 001-56-0005 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองตะกุด หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 ทับ 4-1 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน ศูนย์ 1 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปรุใหญ่ 3 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 420-61-0076 ,420-61-0063 และ 420-59-0034 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถกระบะ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กอ 2374 นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 011-55-0004 กองคลัง เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยจำรัส หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยแสนสุข 4 ทับ 7 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-1393 นครราชสีมา รหัส 011-58-0003 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อแผงกั้นจราจร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผฉ 8515 นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 006-50-0001 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างเหมาย้ายเศษปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ กองช่าง เทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสาตร์หรือการแพทย์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 1 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสายแลน (บริเวณห้องกองช่าง
ชั้น 1 เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ศูนย์ 1) สำนักปลัด เทศบาลตำบลปรุใหญ่
จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านทรงไทย หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ ประชาชนตำบลปรุใหญ่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน
เทศบาล ตำบลปรุใหญ่ (ศูนย์ 1) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ โตโยต้า
(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นค 6984 นครราชสีมา รหัส 001-52-0003
สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 กองการศึกษา
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดและตกแต่งสถานที่ โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 กองการศึกษา
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหลังโรงเรียนบ้านคนชุม หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ทะเบียน 85-1894 นครราชสีมา
 
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
ทะเบียน 88-1393 นครราชสีมา
 
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ
กองการศึกษา
 
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 5 รายการ
กองสาธารณสุขฯ
 
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 9 รายการ กองคลัง  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ สำนักปลัดเทศบาล  
  จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขธ 8831  
  ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม  
  ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ภาคเรียนที่ 1/2566  
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ กองการศึกษา  
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบู๊ทดับเพลิง แบบมีหูหิ้ว จำนวน 4 คู่) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กองช่าง เทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ โตโยต้า (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นค 6984 นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 001-52-0003 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสูทบุญเติม หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวิรัตน์รีไซเคิล หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางเข้าตะกุด หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12ทับ15 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคนชุม เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจำตำบลปรุใหญ่ เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ กองการศึกษาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ กองการศึกษาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยไปสนามกีฬา หมู่ที่ 6 บ้านเลียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง) กองคลังเทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงานพนักพิง สามารถปรับระดับได้ ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก จำนวน 5 ตัว) กองคลังเทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติการแบบสวมเร็ว จำนวน 14 ชุด) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโสฬส หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราชครู หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12ทับ14 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข 3 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงาน ศูนย์ 1 สำนักปลัดเทศบาล ห้องอเนกประสงค์ (ห้องข้างบันได ชั้น 1 ฝั่งซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์  
  จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-1393 นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 011-58-0003 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ กองคลังเทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุตามโครงการเทศบาลตำบลปรุใหญ่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ2566 จำนวน 2 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองคลังเทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมเปลี่ยน ทะเบียน 86-3354 นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 006-53-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์บรรทุกน้ำ ผฉ 8515 นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ 006-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
       
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  
   - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566
ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566)
 
   - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566
ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566)
 
   - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566
ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)
 
   - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)
 
   - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)
 
     - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ สัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)
  
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ สัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
   
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ สัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564)
   - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ สัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564)

 
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
     จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566
 
     จัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตารกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
จำนวน 1 คัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566
 
     จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566  
     โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา
     หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
 
    โครงการติดตั้งราวกั้นอันตราย (Guard rail) และติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณจากถนนบายพาสถึงทางลงเขื่องโพธิ์เตี้ย ชุมชนตาลโหรนโนนตาชูพัฒนา
หมู่ 2 และ

    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยพบสุข 6 ชุมชนพบสุข 1 หมู่ที่ 5
 
     โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา
    หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
          ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565
 
     
     โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา
     หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
 
     
   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
    ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงวันที่ 13 กันยายน 2566
  - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
 
 
    ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566

   - โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
 
    ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566
  - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
 
 
   

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566
  - โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์
  - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
  - จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมารตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

 
    โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์
โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

 ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566
 
    ครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์
โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
 ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2566
 
     โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต ซอยแสนสุข 1 บ้านแสนสุข
 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
 
     
 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา
 หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
 
    โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแสนสุข 1 หมู่ 7 บ้านแสนสุข        
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยพบสุข 12/6 (ซ้ายทาง) หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข       
โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า     
โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์     
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2566
 
     
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ
    คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพบสุข 12/6 (ซ้ายทาง) หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
 
  2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
     ซอยแสนสุข 1 หมู่ 7 บ้านแสนสุข
 
  3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถกระเช้า  
  4. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์  
  5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
    ขนาด 1 ตัน
 
     
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  - ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
       โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา
       หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
 
      - ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
       โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา
       หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
 
 

   - ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         - จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
         - จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร
   -
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
- ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา
หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
 
     - เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยแสนสุข หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

  
- ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพบสุข 12/6 (ซ้ายทาง)
หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข

   
- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
   
- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
   
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพบสุข 12/6
(ซ้ายทาง) หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด. 2)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561