คำสั่ง
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) และมอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผล คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่

รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์
   - รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561