ประวัติความเป็นมา

           
        ตำบลปรุใหญ่ เป็นตำบลหนึ่งในตำบลของอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งแต่เดิมตำบลปรุใหญ่มีอาณาเขตกว้างขวางมาก ต่อมาเทศบาลเมืองนครนครราชสีมาในสมัยนั้น ได้ขยายเขตเทศบาลทำให้กินพื้นที่ตำบลหนองจะบกและตำบลปรุใหญ่จาก 17 หมู่บ้าน เหลือ 7 หมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลปรุใหญ่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปรุใหญ่ เมื่อวันที่
1 เมษายน 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก และกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2539 และประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2539
        ปัจจุบันได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลปรุใหญ่ เป็นเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
ปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบล ปรุใหญ่ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551

วิสัยทัศน์

       
 “ ประตูสู่อีสาน บริการเลิศล้ำ ลำน้ำธรรมชาติ พื้นที่ราบเกษตรกรรม ชั้นนำสนามซีเกมส์ ”

ที่ตั้งและอาณาเขต

            ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (แห่งใหม่) โดยอยู่ห่างจาก อำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 12 กิโลเมตร ดังนี้
            ทำเลที่ตั้งตำบล
             สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ในส่วนที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3 และ 6 จะมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติไหลผ่าน คือ ลำปรุ,ลำบริบูรณ์,ลำตะกุด และคลองตาเมือง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นไหลผ่าน เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อการดำรงชีพของราษฎร ซึ่งเป็นผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
             สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ในส่วนที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 , 5 และ 7 ลักษณะเป็นพื้นที่ ราบเรียบ มีป่าไม้ คือ สวนรุกขชาติปรุใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
             ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลหนองจะบก และตำบลพุดซา
             ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเลียบคลองชลประทานฝั่งเหนือถนนลาดยาง
                                 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
             ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลสุรนารี ตำบลหนองจะบก และตำบลหนองไผ่ล้อม
             ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลสุรนารี และเทศบาลนครนครราชสีมา
                                  ติดต่อกับตำบลสีมุม และตำบลพลกรัง
   
สาธารณสุข
       
      
      ตำบลปรุใหญ่ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหลักร้อยตำบลปรุใหญ่

   
   
การคมนาคม
         
             การคมนาคม มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 304 สะดวกในการเดินทางเข้าตัวเมืองและ
ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน
   
สถานที่น่าสนใจ
 

     
     •  สวนรุกขชาติปรุใหญ่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข
     •  สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข
    
     •  เขื่อนโพธิ์เตี้ย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม
     •  เขื่อนคนชุม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม

   
ศาสนา
 

        
ประชาชนในตำบลปรุใหญ่ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนาสถาน 5 แห่ง คือ
•  วัดบ้านคนชุม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม
    โดยมี พระครูวรรณธรรมคุณ เป็นเจ้าคณะตำบลหนองจะบกปรุใหญ่
•. วัดตาลโหรน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านตะคองเก่า
    โดยมี พระอาจารย์สมมาตร ติกฺขญาโณ เป็นเจ้าอาวาส
         
 •  วัดคลองส่งน้ำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านพบสุข
     โดยมี ท่านมหาสมพร ชุติปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส
 •  วัดพบสุข ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข
     โดยมี พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญกาโม เป็นเจ้าอาวาส
 •  วัดป่าแสงธรรมพรหมรังสี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านเสนสุข
     โดยมี พระภูมิปัญญา เป็นเจ้าอาวาส

   
การศึกษา
           
           
ในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่ มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษาจำนวน 1 แห่ง
คือ โรงเรียนบ้านคนชุมภายใต้การบริหารงาน โดย นายวิรัช คุ้มกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคนชุม


         
 
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนตำบลปรุใหญ่ จำนวน 2 แห่ง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม และหมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
และมีศูนย์การเรียนชุมชนตำบลปรุใหญ่ จำนวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่ ณ บริเวณวัดคนชุม บ้านคนชุม หมู่ที่ 1
   
สถานที่ราชการ

 

1. เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม
2. โรงเรียนบ้านคนชุม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักร้อย ตำบลปรุใหญ่
4. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (เขื่อนโพธิ์เตี้ย) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม
5. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลปรุใหญ่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม
6. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (เขื่อนคนชุม) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม
7. ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 1 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านพบสุข
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นม. ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข
10. สถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข
11. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข