แบบฟอร์ม / คำร้อง

 
 

การขออนุญาตก่อสร้าง / รื้อถอนอาคาร / ดักแปลงอาคาร
หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
หนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
คำร้องขอใบรับรองอาคารเพื่อขอมีหมายเลขประจำอาคาร (อาคารประเภทไม่ควบคุมการใช้)
คำร้อง ขอติดตั้งมิเตอร์ประปา
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
แบบคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล นบ 1
แบบคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล นบ 2
ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน