คำสั่ง
    เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
    เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงสำนักปลัดเทศบาล
    เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงกองคลัง
    เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงกองช่าง
    เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงกองการศึกษา
    เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2565
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2565

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

คู่มือการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2565

คำสั่ง
  - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลปรุใหญ่

  - รายงานการประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน
 - การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561