การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  - การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
  คำสั่ง  
    - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
  - รายงานการประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564