ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2566


 
       
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ  
 
ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน ลดโลกร้อน ด้วยปูนลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก)  
 
ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานกองทุนผู้สูงอาย  
 
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสาน และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528  
 
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างงาน เสริมอาชีพ Job Expo Thailand 2023 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นท  
 
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566  
 
ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด  
 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่  
 
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน  
 
ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด  
 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สายพันธุ์ XBB.1.16
 
 
ประชาสัมพันธ์การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง
ในช่วงสถานการณ์วิกฤต
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  
 
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก  
 
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง  
 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566
 
 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร
 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566
 
 
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ  
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 
ประชาสัมพันธ์ขอให้เร่งรัดจัดการให้บริการวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น  
 
ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste ) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2566  
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551