ข่าวประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้
ปี 2566

 

 

 

ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2)  

 

แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรม
ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 

 

ประชาสัมพันธ์มาตรการเ้ฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137  

 

ประกาศเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้เสียภาษีนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
 

 

ประกาศเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

 

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566  

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์
เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566-2569
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566