นางฉมามาศ อินทรักษา
นายกเทศมนตรี
084-4742222

นายจามร คงกระพันธ์
รองนายกเทศมนตรี
092-3912556

นายสมมิตร แหลมจะบก
รองนายกเทศมนตรี
089-9485003

นางกานต์พิชชา เตรนาวิทย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
081-5475951

 

นายปราการ ปิ่นสุวรรณแสง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
097-9874455