นายวรวิทย์ อภิชาติโยธิน
ประธานสภาเทศบาล
085-6574456

นายสุเมธ พุฒิจีบ
รองประธานสภาเทศบาล

097-9638170นางบุปผา จอมไธสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
088-3469443

นายธีระพงศ์ อังคณิกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
090-2399659

นายศุภเศรษฐ์ ศิริพงศ์พิริยะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
081-5477978

นายวัฒนา สินปรุ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
065-2645491

นางฉวีวรรณ ชมสน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
084-2885004

นายพยอม สินปรุ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
092-8733896

นายวิฑูรย์ ศรีทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

086-2495334
นางอุบล นามใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
081-8773459

นางปราณี เคนเหลื่อม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

092-9868466

นางสาวสมจิตร หองขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
062-8844995