นางนรีรัตน์   ชัยกิตต์วรวิบูล            
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
065-5935951     

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวจันจิรา สีน้อยขาว
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการสำนักปลัดเทศบาล


นายคมคาย นะราช
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

087-5741359

นางโชติมา พันธุ์โยธี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวสุนันทา เมยขุนทด
หัวหน้าฝ่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวลักษณ์นารา ดงบังสถาน
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวภัศฎานินต์ วัชรศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางฐานิต อารยรังศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอนัญญา สีคัญทร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางวารินทร์รุ่ง เรืองเรื่อ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวสุรีย์   เมืองสง่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นางนัญชิตยากร เพชรสมพานต์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางรัชดาภรณ์   สมพร
เจ้าพนักงานทะเบียน
ชำนาญงาน

นายทรงกฤษณ์ รวดเร็ว
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นายเจษฎา แถกระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวพิมลพรรณ   เงสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนิตยา   อ่อนกำปัง
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสยาม เต็งผักแว่น
พนักงานจ้างทั่วไป

นายนิวัตร ปล้ำกลาง
พนักงานขับเครื่องจักร
ขนาดเบา

นายวันเฉลิม หาระบุตร
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุรพล สุขเกษม
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศราวุฒิ สังฆะรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสิทธิโชค บรรจงจัตุรัส
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชีนาวุต เที่ยงสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสกุล งุ่นสูงเนิน
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนุชาติ หร่ายขุนทด
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชาติชาย ทองคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายจักรี   สุทธิวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเกียรติยศ คิดการ
พนักงานจ้างทั่วไป
กองคลัง

นางสาวพรตะวัน    กิติจันวานิตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

089-2836050นางสาวสายฝน ศิลาพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสุกิตตา บรรจงรอด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

-ว่าง-
นักวิชาการคลังชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ ปง / ชง
สิบเอกเชิดศักดิ์ จันตา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวบังอร พิมพ์จัตุรัส
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวศิริพร กระเซ็น
พนักงานจ้างทั่วไป

กองช่าง

นายวิทยา ตรีนุช
ผู้อำนวยการกองช่าง
094-3890066-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
-ว่าง-
นายช่างโยธาอาวุโส
นายราชันย์ สมอาษา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายชาญชัย ธีระอรรถ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นางสาวอัญชลี   ขีดสำโรง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางวันวิสา แสงเย็น
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธนาคม ศรีจะบก
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชวลิต   หาระบุตร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสรรทัศ  เจียกสูงเนิน
พนักงานจ้างทั่วไป

นายปกิจ   ตันสูงเนิน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางกชนิภา ปัทนพิสุทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุนิษา สินปรุ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐกฤษณ์ เที่ยงสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธันวา วงศ์วาร
พนักงานจ้างทั่วไป

กองการศึกษา

นางสาวมัลลิกา จิตรมาส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

081-8762004

นายวัฒนกรณ์   จันทร์ศิริ
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นางสาวอนัญพัทธ์ เจริญไข
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนงเยาว์ จินดา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอำภา แปลกใหม่
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสิรินทรา สินปรุ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสมนึก   จุลตะคุ
พนักงานจ้างทั่วไป
   

นางไพรินทร์  กฤษณสุวรรณ
พนักงานจ้างทั่วไป


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางพิมพาภรณ์ โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

081-4210216


-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 

นายศุภวิชญ์ ไชยณรงค์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


นายกฤษณะ หมั่นจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสำราญ   สินปรุ
พนักงานขับรถยนต์

นายชัยยา สินปรุ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายณรงค์    เกตุใหม่
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพันธ์ศักดิ์   ประสิทธิ์พันธุ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมศักดิ์ สินปรุ
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

นายสายชล    โพรีแจ้ง
พนักงานจ้างทั่วไป