รายงานการใช้จ่ายเงิน
 
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    [ไตรมาส 1] [ไตรมาส 2] [ [ไตรมาส 3]
[ไตรมาส 4]
 
   รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
    [ไตรมาส 1] [ไตรมาส 2] [ไตรมาส 3] [ไตรมาส 4]
 
  รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  
     
  ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน  
   เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
     
  ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุกสำรองเงินสะสม  
  เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
     ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566
 
 

เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2565
     ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565

 เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
     สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
     สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ปีงบประมาณ 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
     สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
      สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
      สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561


งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
    ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบการเงินอื่น ๆ
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2559

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    [ไตรมาส 1] [ไตรมาส 2] [ไตรมาส 3] [ไตรมาส 4]

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    [ไตรมาส 1] [ไตรมาส 2] [ไตรมาส 3] [ไตรมาส 4]
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   [ไตรมาส 1]  [ไตรมาส 2] [ไตรมาส 3] [ไตรมาส 4]
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     [ไตรมาส 1]  [ไตรมาส 2] [ไตรมาส 3] [ไตรมาส 4]
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
      [ไตรมาส 1] [ไตรมาส 2] [ไตรมาส 3] [ไตรมาส 4]
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
      [ไตรมาส 1] [ไตรมาส 2] [ไตรมาส 3] [ไตรมาส 4]
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
      ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
     ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559


แผนการใช้จ่ายเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 [ไตรมาส 1] [ไตรมาส 2] [ไตรมาส 3] [ไตรมาส 4]
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ไตรมาส 1] [ไตรมาส 2] [ไตรมาส 3] [ไตรมาส 4]
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ไตรมาส 1] [ไตรมาส 2] [ไตรมาส 3] [ไตรมาส 4]
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
[ไตรมาส 1] [ไตรมาส 2] [ไตรมาส 3] [ไตรมาส 4]

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายละเอียดการบริหารจัดการในเรื่องการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไป
    ตามแผนการจ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(รอบ 6 เดือน)  
รายละเอียดการบริหารจัดการในเรื่องการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการจ่ายเงิน
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 2)  
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1)