การประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2559
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
  [ ประกาศ] [ รายงานการประชุม ]