การประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2560
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560
  [ ประกาศ] [ รายงานการประชุม ]
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
  [ ประกาศ] [ รายงานการประชุม ]
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

  [ ประกาศ] [ รายงานการประชุม ]
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

  [ ประกาศ] [ รายงานการประชุม ]
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
  [ ประกาศ] [ รายงานการประชุม ]