การประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2561
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
  [ ประกาศ] [ รายงานการประชุม ]
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
  [ ประกาศ] [ รายงานการประชุม ]