การประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2562
  - สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
  - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
  - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
  - สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
  - สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
  - ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563