การประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2563
-่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563