ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2565  
    - ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565   
    - ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565   
     - ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565   
     - ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565   
     - ประชุมมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565   
     - ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  
     - ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565     
 

    - ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565   

 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2565  
     - สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2565  
     - สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 29 กันยายน 2565  
     - สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 28 กันยายน 2565  
    - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 29 สิงหาคม 2565  
     - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565  
     - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 1 สิงหาคม 2565  
     - สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565  
     - สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 2 มีนาคม 2565