ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566  
   - ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566  
   - ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  
   - ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566  
    - ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  
     - ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566  
     - กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566
      และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566  
     - สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566