ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
  ประกาศ เรื่อง เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567