เขื่อนโพธิ์เตี้ย

    

 

        ตั้งอยู่ที่ ม. 1 บ้านคนชุม ถนนบ้านเลียบ - พุดซา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเขื่อนทดน้ำอยู่ในลำน้ำบริบูรณ์ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2500 อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
การเดินทาง
   - เส้นทางที่ 1 ใช้ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา - ขอนแก่น แยกซ้ายเข้าบ้านคนชุม ม. 1 ตำบลปรุใหญ่ ถนนบ้านเลียบ -พุดซา รวมระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
   - เส้นทางที่ 2 ใช้ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา - ขอนแก่น แยกซ้ายเลียบคลองส่งน้ำ ม.2 บ้านตะคองเก่า รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร