.

 
พิธีมอบสัมฤทธิบัตร
"โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย ปรุใหญ่วัยเก๋า รุ่นที่ 5" [1] [2]
ครัวพระราชทาน อุปนายิกกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
[1] [2]
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่
ประชาคมชุมชนตำบล