:::ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมเต็มใจให้บริการ และประสานให้เกิดสุข ช่วยขจัดทุกข์แด่ประชาชนทุกระดับ::

   
 
   
 


  
 
 
 


สายด่วน ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเหตุด่วน 044-352888
     
 
งานทะเบียนราษฎร

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปรุใหญ่
เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่
่ การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ และขอเลขที่บ้าน
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา (ชั้น 1) ช่องหมายเลข 11
โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
** ติดต่อสอบถาม โทร. 0-4424-7667 **

 
     
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง
  ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการ
หาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการ
หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล
ปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

     - การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ
     - (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รูปแบบที่ 1

     - (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รูปแบบที่ 2

     - (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รูปแบบที่ 3

     - แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลปรุใหญ่ รูปแบบที่ 1
     - แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลปรุใหญ่ รูปแบบที่ 2
     - แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลปรุใหญ่ รูปแบบที่ 3
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่
           ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 65/2563 เรื่อง การเปิดรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19 ) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19 ) สำหรับประชาชนที่พักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา
ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ลงวันที่ 3 มกราคม 256
4
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19 )สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร
หรือพื้นที่ซึ่งพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 256
3
ประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
การแจ้ง

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครการจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบ
กิจการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร

ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียหรือการรายงานแบบ ทส.2
ทางอิเล็กทรอนิกส์ [1] [2]
ประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ
กลุ่มที่ 5 สำหรับหน่วยงาน ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

ประชาสัมพันธ์ให้ชายที่มีสัญชาติไทยไปลงบัญชีทหารกองเกิน และทหารกองเกินไป
แสดงตนเพื่อรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) เพื่อเข้าตรวจเลือกฯ ปี 2564
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ
อาหารและผู้สัมผัสอาหาร

ระกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563

แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษี
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิ

ประชาสัมพันธ์ โครงการมือถือเก่าไป มือถือใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

ประกาศการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2561

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยวัดพบสุข ถึงร้านเสริมสวยยายส่วน ชุมชนแสนสุข 1 หมู่ที่ 7
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และ
ท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเจริญพัฒน์ ชุมชนรวมมิตรพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 9/4
ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะคองเก่า หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2563

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยวิโรจน์พัฒนา 18 หมู่ที่ 4

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการขยายผิวจราจรคอนกรึตเสริมเหล็ก
ซอยไมตรีฝั่งขวา หมู่ที่ 4

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 9/2 ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะคองเก่า หมู่ที่ 2

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านป้าโสภาถนนหน้าศาลากลางบ้าน ชุชนแสนสุข 2 หมู่ที่ 7

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงกาารก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนเวิร์สขนาดใหญ่
เส้นบ้านเลียบ-คนชุม เลียบคลองชลประทาน ชุมชนบ้านเลียบ หมู่ที่ 6 บ้านเลียบ

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนายสำราญ อาจปรุ หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว
ชุมชนหนองหอย หมู่ที่ 3 บ้านหนองหอ

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง
   - โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ชุมชนวิโรจน์พัฒนา
หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

   - โครงการจัดทำป้ายชื่อชุมชน ชุมชนตาลโหรนโนนตาชูพัฒนา หมู่ที่ 2
บ้านตะคองเก่า

   - โครงการจัดทำป้ายชื่อชุมชนหนองหอย หมู่ที่ 3 บ้านหนองหอย
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลาง
   - จัดทำป้ายชื่อชุมชน คนชุม 1 หมู่ 1 บ้านคนชุม
   - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าร้่านก๋วยเตี๋ยวเชื่อมบ่อพักซอยราชครู
ชุมชนแสนสุข 2 หมู่ 7
   - วางท่อเมนประปาตามแนวถนน หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข ซอยแสนสุข 1/1 ถึง 1/3
    รายละเอียด คลิกที่นี่ >>>>
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ทั้งสองฝั่ง) ซอยไมตรีพัฒนา ชุมชนไมตรีพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ทั้งสองฝั่ง) ซอยไมตรีพัฒนา ชุมชนไมตรีพัฒนา หมู่ที่ 4
บ้านวิโรจน์พัีฒนา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กจากโพธิ์กลางวิลล่าออกซอยราชครู หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind
)
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลาง ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้าง
จำนวน 5 โครงการ
   1. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทั้งสองฝั่ง) ซอยไมตรีพัฒนา
ชุมชนไมตรีพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

    2. โครงการก่อสร้างท่อเชื่อมเหมืองระบายน้ำ ซอยบ้านลุงแจ่ม ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ตะคองเก่า หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า

    3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสำเริง-เหมืองระกำ ชุมชนตาลโหรน
โนนตาชูพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า

    4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/12 ชุมชนแสนสุข 2
หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

    5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว
เชื่อมบ่อพักซอยราชครู ชุมชนแสนสุข 2 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ประจำปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลาง
- จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

  ประกาศรับสมัครงาน
 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลปรุึใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน
จ้างเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหารและผู้ปฏิบัติิ
ระกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้างเทศบาลตำบลปรุใหญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 1

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้างเทศบาลตำบลปรุใหญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 1

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ งบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 1

  คำสั่ง ประกาศ
  คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของรองนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

ประกาศยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ
แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่
แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ
  การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
  รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์
ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเืทศบาลตำบลปรุใหญ่
    - สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ พ.ศ. 2563
    - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ. 2563
    - คู่มือการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
     ประกาศ
      มาตรฐานการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ
 
 
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา

พนักงานเทศบาล

  โครงสร้างบุคลากร
  การบริหารงานบุคคล
  เทศบัญญัติ
  รายงานการเงิน
  ควบคุมภายใน
  ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนงาน
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
  กิจการสภา
ประมวลกิจกรรม
พักผ่อนที่เทศบาลตำบล
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรม-ที่พัก
สถานประกอบการ
เช็ค mail
เว็บบอร์ด

ที่ตั้งสำนักงาน

แจ้งข่าวสารการทุจริต / ผังการร้องเรียน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สายตรงนายกเทศมนตรี

โทรศัพท์ 081-9779770
สายตรงปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ 081-9779558

Link อปท.
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.นม.
เทศบาลตำบลหัวทะเล
  เทศบาลตำบลจอหอ
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลโคกกรวด
เทศบาลตำบลโพธ์กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ [1] [2] [3]
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร [ตัวอย่าง]
สถิติการให้บริการ
การประเมินความพีงพอใจของประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
แบบคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล นบ 1
แบบคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล นบ 2
ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร
คู่มือสำหรับประชาชน /
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554
เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2554
เรื่องน่ารู้
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  สาระความรู้...
     เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  การจดทะเบียนพาณิชย์
 

สาระความรู้...
  เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย

  การชำระภาษีป้าย
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ข้อมูลประชากร ณ พฤศจิกายน 62
 
TV Channel::>
อ่านข่าว:>>
 ไทยรัฐ  คมชัดลึก
 ข่าวสด   แนวหน้า
 เดลินิวส์  ประชาชาติธุรกิจ
 สยามรัฐ  อ.ส.ม.ท
 ฐานเศรษฐกิจ
 ผู้จัดการ  Bangkok Post
   
::LINK ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง::
คุยเรื่องภาษีกับกองคลัง
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
::ค้นหาข้อมูล::
::จำนวนผู้เยี่ยมชม::

As Seen on TV
Free Web Counter
As Seen on TV
   
ศูนย์บริการคนพิการ
คนพิการกับสิทธิประโยชน์
รัฐให้อะไรกับคนพิการ
ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
::Download::
โปรแกรม Acrobat
โปรแกรม Winzip
โปรแกรม Flashget
Thai Meaning
ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

::Link ต่าง ๆ::
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
แผนที่ทางหลวง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการจัดหางาน
ตรวจรางวัลกินแบ่งรัฐบาล