:::ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมเต็มใจให้บริการ และประสานให้เกิดสุข ช่วยขจัดทุกข์แด่ประชาชนทุกระดับ::

   
 

 
 


สายด่วน ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเหตุด่วน 044-352888
     
 
งานทะเบียนราษฎร

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปรุใหญ่
เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่
่ การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ และขอเลขที่บ้าน
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา (ชั้น 1) ช่องหมายเลข 11
โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
** ติดต่อสอบถาม โทร. 0-4424-7667 **

 
     
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่
     เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและ
     นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่ (เขตเลือกตั้งที่ 1)
      
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่
     เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและ
     นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่ (เขตเลือกตั้งที่ 2)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่
     เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
     และนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่
    เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่
    ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่
    เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
    ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่
    เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
    ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่
เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการ
ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและ
ติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่
    - เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ
    - เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการ
หาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการ
หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบล
ปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

     - การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ
     - (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รูปแบบที่ 1

     - (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รูปแบบที่ 2

     - (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รูปแบบที่ 3

     - แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลปรุใหญ่ รูปแบบที่ 1
     - แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลปรุใหญ่ รูปแบบที่ 2
     - แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลปรุใหญ่ รูปแบบที่ 3
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่
           ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 65/2563 เรื่อง การเปิดรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
การแจ้ง

ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียหรือการรายงานแบบ ทส.2
ทางอิเล็กทรอนิกส์ [1] [2]
ประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ
กลุ่มที่ 5 สำหรับหน่วยงาน ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

ประชาสัมพันธ์ให้ชายที่มีสัญชาติไทยไปลงบัญชีทหารกองเกิน และทหารกองเกินไป
แสดงตนเพื่อรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) เพื่อเข้าตรวจเลือกฯ ปี 2564
 
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิ

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยวัดพบสุข ถึงร้านเสริมสวยยายส่วน ชุมชนแสนสุข 1 หมู่ที่ 7
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และ
ท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเจริญพัฒน์ ชุมชนรวมมิตรพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 9/4
ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะคองเก่า หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2563

  ประกาศรับสมัครงาน
 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลปรุึใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2563

  คำสั่ง ประกาศ
   
  การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
  รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์
ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเืทศบาลตำบลปรุใหญ่
    - สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ พ.ศ. 2563
    - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ. 2563
    - คู่มือการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
     ประกาศ
      มาตรฐานการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  งานบริหารงานบุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่งความรู้ ทักษะ สมรรถนะของข้าราชการ
     - ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
   สมรรถนะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
     - สมรรถนะหลัก

     - สมรรถนะผู้บริหาร
     - สมรรถนะประจำสายงาน
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
     - ประเภทบริหารท้องถิ่น / อำนวยการท้องถิ่น
     - ประเภทวิชาการ
     - ประเภททั่วไป
ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
   แผนการจัดการความรู้
     - การแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการ
     - เส้นทางความก้าวหน้าในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบแท่ง
     - สิทธิสวัสดิการ
     - การลาของพนักงานจ้างและพนักงานส่วนท้องถิ่น
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

     -  ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548
  พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ
 
 
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา

พนักงานเทศบาล

  โครงสร้างบุคลากร
  การบริหารงานบุคคล
  เทศบัญญัติ
  รายงานการเงิน
  ควบคุมภายใน
  ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนงาน
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
  กิจการสภา
ประมวลกิจกรรม
พักผ่อนที่เทศบาลตำบล
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรม-ที่พัก
สถานประกอบการ
เช็ค mail
เว็บบอร์ด

ที่ตั้งสำนักงาน

แจ้งข่าวสารการทุจริต / ผังการร้องเรียน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สายตรงนายกเทศมนตรี

โทรศัพท์ 081-9779770
สายตรงปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ 081-9779558

Link อปท.
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.นม.
  ระบบข้อมูลกลาง อปท.
  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-plan)
  ระบบเบี้ยยังชีพ
  ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
  ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อปท.
  ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. e laas
  ระบบประกันสังคม
ระบบข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ [1] [2] [3]
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร [ตัวอย่าง]
สถิติการให้บริการ
การประเมินความพีงพอใจของประชาชน
แบบฟอร์ม / คำร้อง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คู่มือสำหรับประชาชน /
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554
เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2554
เรื่องน่ารู้
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  สาระความรู้...
     เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  การจดทะเบียนพาณิชย์
 

สาระความรู้...
  เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย

  การชำระภาษีป้าย
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ข้อมูลประชากร ณ ธันวาคม 2563
 
TV Channel::>
อ่านข่าว:>>
 ไทยรัฐ  คมชัดลึก
 ข่าวสด   แนวหน้า
 เดลินิวส์  ประชาชาติธุรกิจ
 สยามรัฐ  อ.ส.ม.ท
 ฐานเศรษฐกิจ
 ผู้จัดการ  Bangkok Post
   
::LINK ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง::
คุยเรื่องภาษีกับกองคลัง
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
::ค้นหาข้อมูล::
::จำนวนผู้เยี่ยมชม::

As Seen on TV
Free Web Counter
As Seen on TV
   
ศูนย์บริการคนพิการ
คนพิการกับสิทธิประโยชน์
รัฐให้อะไรกับคนพิการ
ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
::Download::
โปรแกรม Acrobat
โปรแกรม Winzip
โปรแกรม Flashget
Thai Meaning
ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

::Link ต่าง ๆ::
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
แผนที่ทางหลวง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการจัดหางาน
ตรวจรางวัลกินแบ่งรัฐบาล