นายสุรศักดิ์ ประสงค์หิงษ์
นายกเทศมนตรี


นายจตุรเทพ เศรษฐทวียสุกล
รองนายกเทศมนตรี

นางจิรฐา ภู่ประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

นางไข่มุกข์ ท้าวเนาว์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

นายวิษณุ ศรีลอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี