นายสุรศักดิ์ ประสงค์หิงษ์
นายกเทศมนตรี


นายจามร คงกระพันธ์
รองนายกเทศมนตรี

นายสุพล โนใหม่
รองนายกเทศมนตรี

นายจตุรเทพ เศรษฐทวียสุกล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

นายวิษณุ ศรีลอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี