นางฉมามาศ อินทรักษา
นายกเทศมนตรี

นายจามร คงกระพันธ์
รองนายกเทศมนตรี

นายสมมิตร แหลมจะบก
รองนายกเทศมนตรี

นางกานต์พิชชา เตรนาวิทย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

นายปราการ ปิ่นสุวรรณแสง
เลขานุการนายกเทศมนตรี