นางสุวนิตย์ ครุฑหมื่นไวย
ประธานสภาเทศบาล


นางเพ็ญพยงค์ ประสงค์หิงษ์
รองประธานสภาเทศบาล

นายพลชเวทย์ โชติสถิตย์ธนากุล
เลขานุการสภาเทศบาล


นายอุดม สินปรุ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายณัฐพนธ์ ปิ่นเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายประวิทย์ โคมพุดซา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมาน วรรณรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสุเมธ พุฒิจีบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสาวพเยาว์ สุขศรีพะเนา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวิฑูรย์ ศรีทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางสอิ้ง พิมพ์จัตุรัส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายวิสูตร ตาลพลกรัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายวรวิทย์ อภิชาติโยธิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2