นางสุวนิตย์ ครุฑหมื่นไวย
ประธานสภาเทศบาลนางเพ็ญพยงค์ ประสงค์หิงษ์
รองประธานสภาเทศบาล

นายพลชเวทย์ โชติสถิตย์ธนากุล
เลขานุการสภาเทศบาลนายอุดม สินปรุ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายนัฐพนธ์ ปิ่นเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายประวิทย์ โคมพุดซา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมาน วรรณรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสุเมธ พุฒิจีบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางพเยาว์ ศรีจะบก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายวิฑูรย์ ศรีทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางสอิ้ง พิมพ์จัตุรัส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายวิสูตร ตาลพลกรัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายวรวิทย์ อภิชาติโยธิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2