นายวรวิทย์ อภิชาติโยธิน
ประธานสภาเทศบาล

นายสุเมธ พุฒิจีบ
รองประธานสภาเทศบาล
นางบุปผา จอมไธสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายธีระพงศ์ อังคณิกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายศุภเศรษฐ์ ศิริพงศ์พิริยะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายวัฒนา สินปรุ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางฉวีวรรณ ชมสน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายพยอม สินปรุ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายวิฑูรย์ ศรีทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางอุบล นามใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางปราณี เคนเหลื่อม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางสาวสมจิตร หองขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2