แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7พ.ศ. 2564 [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564  [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564  [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564  [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564
[ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563  [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
  [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563   [ประกาศ]  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ประกาศ]

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
 [ประกาศ]   
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2558 - 2562

แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ปี 2565
แผนการดำเนินงาน ปี 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
แผนการดำเนินงาน ปี 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
แผนการดำเนินงาน ปี 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

แผนการดำเนินงาน ปี 2564
แผนการดำเนินงาน ปี 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
แผนการดำเนินงาน ปี 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
แผนการดำเนินงาน ปี 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

แผนการดำเนินงาน ปี 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
แผนการดำเนินงาน ปี 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน ปี 2563
แผนการดำเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนการดำเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนการดำเนินงาน ปี 2562
แผนการดำเนินงาน ปี 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนการดำเนินงาน ปี 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนการดำเนินงาน ปี 2561
แผนการดำเนินงาน ปี 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
แผนการดำเนินงาน ปี 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
แผนการดำเนินงาน ปี 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
แผนการดำเนินงาน ปี 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนการดำเนินงาน ปี 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนการดำเนินงาน ปี 2560
แผนการดำเนินงาน ปี 2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
แผนการดำเนินงาน ปี 2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนการดำเนินงาน ปี 2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนการดำเนินงาน ปี 2559
แผนการดำเนินงาน ปี 2558

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ประกาศ]
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
(รอบเดือนตุลาคม) [ประกาศ]
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)[ประกาศ]
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม) [ประกาศ]
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน) [ประกาศ]

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2559 [ประกาศ]
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ประกาศ]
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2557 [ประกาศ]

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562-2563
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560


แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)  [ประกาศ]