รายงานการเงิน
รายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบการเงินอื่น ๆ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2559

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไดรมาส
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   [ไตรมาส 1]  [ไตรมาส 2] [ไตรมาส 3] [ไตรมาส 4]
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     [ไตรมาส 1]  [ไตรมาส 2] [ไตรมาส 3] [ไตรมาส 4]
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
      [ไตรมาส 1] [ไตรมาส 2] [ไตรมาส 3] [ไตรมาส 4]
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
      [ไตรมาส 1] [ไตรมาส 2] [ไตรมาส 3] [ไตรมาส 4]
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายละเอียดการบริหารจัดการในเรื่องการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการจ่ายเงิน
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(รอบ 6 เดือน)  
รายละเอียดการบริหารจัดการในเรื่องการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 2)  
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1)