เรียกประชุมสภา
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยท ี่1 ประจำปี พ.ศ. 2559

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558


รายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558

คำสั่ง / ประกาศ
แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่

แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่