หนังสือสั่งการ
เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
     และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่าย
     อาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2564 และคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทาง
     การใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน อธิบดีกรมอนามัยในการควบคุมป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับกิจการตลาด พ.ศ. 2564
แนวทางปฏิบัติของสถานประกอบการและโรงงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
     (COVID-19)
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019
     (COVID-19)
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ (Infographic) เกี่ยวกับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
    ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ กกร. และประกาศสำนักงาน กกร. เกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลและจัดทำบัญชีคุมสินค้าชุดตรวจและน้ำยา
     ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-COV-2 (เชื้่อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง 
     (COVID-19 Antigen test self-test kits)
 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
     (ฉบับที่ 15) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 6/2564

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 8/2564
การรณรงค์รับสมัครอาสาสมัครเพื่อร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน
สรุปประเด็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564
ขอความร่วมมือยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
     ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
)
 สรุปผลการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564  
สรุปผลการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
13 ขั้นตอน เตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน
  คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19
  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
      ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
.    ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
  
มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19)
      ในพื้นที่ตลาด ของผู้ค้าและผู้ซื้อ  
 
 แจ้งข้อสั่งการจากการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
      (ฉบับที่ 20)
  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus
  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
      (ฉบับที่ 19)