แบบฟอร์ม / คำร้อง

 
 

แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป. 1
คำร้อง หนังสือรับรอง ตรวจค้น รับรองสำเนาเอกสาร ใบแทน ถ่ายข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
คำขอตรวจค้นเอกสาร รับรองสำเนาเอกสาร ใบแทน
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
ายละเอียดแนบท้ายคำขอจดทะเบียน (กรณีมีความประสงค์ขอจดทะเบียน มากกว่า 4 ข้อ)
หนังสือมอบอำนาจ