แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลปรุใหญ่  
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
พ.ศ. 2566 - 2570
  [ประกาศ]
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลปรุใหญ่  
     
  รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
     
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลปรุใหญ่
(รอบ 6 เดือน)
 
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลปรุใหญ่
(รอบ 12 เดือน)
 
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลปรุใหญ่
(รอบ 12 เดือน)

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลปรุใหญ่
(รอบ 6 เดือน)
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลปรุใหญ่
(รอบ 12 เดือน)
 
     
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
  - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562-2564
- แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2552-2555
 
     
  คำสั่งป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
 

- การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) และมอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผล คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่

- แต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ และคณะกรรมการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาส่งเสริม
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลปรุใหญ่

- แต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลเพื่อความโปร่งใสในการทำงานของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและ
เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่

- แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
- แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคณะกรรมการติดตามประเมิน
- แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานและคณะกรรมการป้องกันการทุจริตประจำตำบลปรุใหญ่

ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต
- ประกาศเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
- ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลปรุใหญ่

ประมวลภาพกิจกรรม
- กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตน
   แสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น ( Zero Tolerance)
   ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
- โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ปี 2564
- กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดง
- เจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)
- กิจกรรมเคารพธงชาติ
- การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. และการสร้างสังคม
   ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

คำสั่ง / ประกาศ / มาตรการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
- ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือ การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

- ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
- ประกาศ เรื่อง มาตรการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
- ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

- ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
- ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
- ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายสำนักปลัดเทศบาล (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1)

พระราชบัญญัติ / ระเบียบ
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ,ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม